(s) reserverar sig mot budgetbeslut

Kommunfullmäktige 2019-06-10 RESERVATION     
Ärende §111 Driftramar

Det budgetförslag som alliansen presenterar vittnar om en sund inställning till verksamheten. I den rådande situationen, då resurserna inte räcker till prioriterar samtliga partier att minimera nedskärningarna, på bekostnad av resultatet. Därför accepterar vi alliansens budgetförslag som en grund, men vi ser det som nödvändigt att gå ett steg längre.

Budgetarbetet inför verksamhetsåret 2020 har varit en stor utmaning. Regeringens budget för 2019 bygger på det förslag som Moderaterna och Kristdemokraterna, med stöd av Sverigedemokraterna röstade igenom. Ett förslag som tyvärr ger mycket lite resurser till landets kommuner. Detta samtidigt som antalet barn i skolan och barnomsorgen är stort, stora investeringar i nya byggnader är nödvändiga och antalet äldre blir fler. Detta resulterar dock i att antalet invånare i Osby kommun har ökat, därför yrkar vi på en uppräkning av befolkningsantalet, till en prognostiserad ökning på 0,5%. Detta skulle ge ytterligare 2 miljoner kronor att fördela, vilket vi även kommer att räkna med i vårt förslag till budgetramar.

Regeringens nuvarande budget för 2019 innebär tyvärr dessutom att Arbetsförmedlingen måste säga upp 4500 medarbetare och slå igen många kontor. Då tre av fyra kommuner helt kommer att vara utan arbetsförmedlare har vi socialdemokratiska kommunpolitiker just nu en aktiv dialog med arbetsmarknadsministern om hur vi kan lösa de uppgifter som AF inte längre kommer att utföra. Flera partier är överens i frågan om att kommunerna borde kompenseras ekonomiskt för detta.

Då trycket på kommunerna är stort ser vi det som sannolikt att regeringens budget för 2020 ger oss tillskott och möjlighet till satsningar på barns utbildning, äldreomsorg och möjlighet att bedriva arbetsmarknadspolitiska åtgärder i kommunal regi.

Den handlingsplan för som finns för att halvera kostnaderna för försörjningsstöd är bra, men kräver verktyg. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser inte att de resurser som behövs för att genomföra arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska tas från äldreomsorgen. Därför vill vi tillföra ytterligare två miljoner kronor till Hälsa och välfärdsnämnden.

Barns utbildning och rätt till stöd måste prioriteras! Inom några få år kommer en stor del av våra förskollärare och samlade lärarkår att gå i pension. Dessutom är arbetsmarknaden rörlig på grund av den rådande lärarbristen, vilket drabbar eleverna om de tvingas byta lärare mitt i läsåret. Om vi ska kunna rekrytera de bästa lärarna och upprätthålla en god kvalitet på undervisningen för barn och ungdomar är det viktigt att vi klarar av att behålla en god arbetsmiljö och nödvändiga stödinsatser. Därför vill vi lägga ytterligare 6 miljoner på barn och utbildning.

Även med den budget vi föreslår kommer stora nedskärningar att bli nödvändiga, men det blir en mjukare inbromsning om vårt förslag vinner gehör.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkade, med anledning av ovanstående, på att- utöver de resurser som tillförs i alliansens budget- ytterligare 8,5 miljoner kronor tillförs och fördelas med 6 miljoner till Barn och Utbildningsnämnden och 2 miljoner till Hälsa och välfärdsnämnden. 0,5 miljoner ska tillföras kommunstyrelsens konto 91020 som en beredskap då budgeten är ytterst stram. Om statliga medel, mot förmodan, inte skulle finnas i regeringens budget för 2020 är vi beredda att föreslå en skattehöjning på 25 öre för att finansiera vårt förslag.

Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

Information inför EP-valet

Välkommen att träffa representanter för Osby Arbetarekommun för att samtala inför valet till Europaparlamentet.
Ställ frågor, delge synpunkter och diskutera politik i allmänhet och (s) inställning i synnerhet.
Vi finns:
– Fredag 17 maj kl 15-18, mitt emot Apoteket i Osby
– Fredag 24 maj kl 09-14, Osby Marknad
Välkommen!

Val till Europaparlamentet den 26 maj

Öppet möte om landsbygdsstategi

38 personer träffades måndagen den 6 maj i Visseltofta Hembygdsgård för att i ett öppet möte diskutera framtida landsbygdsstrategier.
Osby arbetarekommuns ordförande Tommy Augustsson inledde med att hälsa alla välkomna.
Därefter lämnades ordet till Kettil Svensson, planarkitekt vid Osby kommun.

Kettil Svensson

Kettil presenterade Förslag till Osby kommuns landsbygdsstrategi. Han betonade att materialet i nuläget är långt ifrån klart, utan är utsänt på remiss. Remisstiden är fram till den 18 juni, men det blir med all sannolikhet fler remissrundor.
Kettil redogjorde bl a för vad som betecknas som landsbygd. I Osby kommun är Osby (tätort), Lönsboda och Killeberg tätorter. Övriga delar av kommunens är landsbygd.
Du som vill ta del av hela materialet, hittar det på www.osby.se  

Visseltofta Hembygdsgård 2019-05-06

Efter redovisningen bjöd (s) på fika. Under fikastunden var det livliga diskussioner och deltagarna delgav sina synpunkter vid den avslutande timmen.

Sammanfattningsvis kan sägas att mötets åsikt är att viktiga faktorer för en levande landsbygd bl a är:
– Skapa förutsättning för nybyggnation, inkl VA
– Fortsatt fiberutbyggnad
– Skapa fler cykelvägar
– God kollektivtrafik
– Mm

Marika Bjerstedt Hansen

Marika Bjerstedt Hansen betonade vikten av att vi alla fortsätter bidra med kloka tankar och idéer och meddelar kommunen dessa.

Tommy Augustsson avslutade med att tacka Visseltofta (s)-förening för ett bra arrangemang, samt alla som under kvällen bidragit till ett konstruktivt och givande möte.

Text och bilder: Lars Andreasson