Kommunalt handlingsprogram 2018-2022

2018-04-11 Kommunalt handlingsprogram 2018-2022

Socialdemokraterna i Osby kommun – Framtidspartiet

Vi vill fortsätta bygga framtidens kommun

Socialdemokraterna har under mandatperioden 2014-2018 tagit Osby kommun framåt i dialog med medborgarna och i samarbete med andra partier. Under den gångna mandatperioden har vi lyckats, trots ett otydligt politiskt läge och utan egen majoritet att genomföra socialdemokratisk politik.

 • Sjuka och omoderna förskolelokaler har tagits ur bruk, verksamheten finns i tillfälliga friska lokaler och nya förskolor planeras
 • Antalet barn i grupperna på förskolorna är färre, snittet har sänkts från 20 till 17 barn
 • Möjlighet för barnsomsorg på obekväma arbetstider har tillskapats
 • Beslut har tagits om att det ska finnas F-9 skola i såväl Lönsboda som Osby tätort
 • Osby Lärcenter – Vuxenutbildningen och Yrkesskolan (gymnasiesärskolan) har flyttat in i nya funktionella lokaler
 • Efter flera år av diskussioner får Osby kommun äntligen ett renoverat, modernt kommunhus med trivsamma lokaler och bra arbetsmiljö
 • Meröppet bibliotek har startat på huvudbiblioteket i Osby vilket ökar bibliotekets tillgänglighet för kommuninvånarna
 • Det finns tomter och mark för bostadsbyggande och verksamhet
 • Det nybyggda industrispåret skapar förutsättningar för företag att etablera och expandera
 • Vård- och omsorgspersonalen har fått rätt till heltid
 • Genom att medverka i Vård- och omsorgscollege (eftergymnasial vård- och omsorgsutbildning) säkerställer vi framtida tillgången på personal inom vård och omsorg
 • Nya lägenheter har tillkommit i Osby tätort och i Lönsboda
 • Tack vare aktiva och starka fiberföreningar och med stöd från kommunen kan fiberutbyggnad genomföras i hela Osby kommun

Vi Socialdemokrater kommer att ta ansvar för att utveckla Osby kommun till en ännu bättre kommun. Kommuninvånarna ska kunna leva ett gott liv, känna frihet och framtidstro. Det är lätt att säga men det krävs långsiktigt och hårt arbete för att nå målet. Socialdemokraterna vill ha ditt förtroende att fortsätta arbetet med att bygga framtidens kommun. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att skapa en varm och välkomnande kommun som präglas av god sammanhållning. Där det är självklart att vi som bor, lever och verkar i kommunen hjälper och stöttar varandra. Ingen ska känna sig utanför och alla ska ha samma möjligheter.

Vi bygger för trygghet

Trygghet är en bärande pelare i ett samhälle. Genom att utveckla och säkra välfärden, skapa jobb och en hållbar utveckling av vår miljö vill vi Socialdemokrater ta ansvar för framtiden och bygga en trygg kommun.

Alla kommuninvånare ska kunna leva trygga och självständiga liv och vara fria att göra egna val. Därför kommer vi Socialdemokrater att utveckla det förebyggande arbetet i kommunen. Vår vision är en kommun där det inte längre finns behov av akuta insatser.

Ett rikt kultur- och föreningsliv främjar samvaro, god hälsa och skapar ett mer tryggt och livskraftigt samhälle. Vi Socialdemokrater kommer att ge kultur- och föreningslivet goda förutsättningar att verka och utvecklas.

Vi vill fortsätta arbetet med att utveckla dialogen mellan medborgare, förtroendevalda och tjänstemän. Att bli lyssnad till och ges möjlighet att påverka skapar trygghet.

Trygghet för barn och unga

Vi Socialdemokrater vill att barn och unga ska få den bästa tänkbara start i livet. I Osby kommun ska alla barn och unga, varje dag mötas av nya trygga upplevelser, nya kunskaper och en innehållsrik fritid. Barns och ungas situation måste ses ur ett helhetsperspektiv. Ett förebyggande arbete där förskola, skola, fritid och socialtjänst agerar tillsammans gör skillnad.

I brett politiskt samarbete och i dialog med medborgarna har inriktningsbeslut fattats i kommunfullmäktige för den framtida förskole- och grundskoleverk-samheten i kommunen. Socialdemokraterna kommer att arbeta för att genomföra intentionerna i beslutet.

Det här kommer vi att göra för barn och unga

 • Prioritera barngruppernas storlek i förskolan med målet i snitt 15 barn per grupp
 • Språk och läsning ska prioriteras med långsiktigt och förebyggande arbete redan från förskolan
 • Alla barn mår bra av lek, lärande och utveckling i en bra förskola, vi vill erbjuda 20 timmars förskola för barn till föräldralediga, sjukskrivna och arbetslösa
 • De kommande åren ska investeringar göras i förskole- och skollokaler. Barn, elever och personal ska få en bra arbetsmiljö och trivsamma lokaler
 • I Osby kommuns skolor ska alla ha samma möjligheter, lika möjligheter kräver att resurser fördelas efter barns och ungas individuella behov
 • Vi ger oss inte förrän alla elever lämnar högstadiet med godkända betyg
 • Läxhjälp ska erbjudas alla elever
 • I gymnasieskolan ska studietiden användas på bästa möjliga sätt så eleverna når målen på tre år
 • Fortsätta stötta föreningsliv och kulturutbud som riktas till barn och unga
 • Uppmuntra förenings- och kulturaktiviteter som främjar integrationsarbetet
 • Fortsatt satsning på och utveckling av kommunens fritidsgårdar

Trygghet på ålderns höst

Osby kommun ska vara en kommun där äldre känner sig trygga och har möjlighet till ett aktivt och meningsfullt liv. Det ska vara tryggt att åldras i Osby kommun.

När hälsan sviktar eller då man av andra skäl behöver vård och omsorg ska samhället finnas till hands och hjälpa till. För oss Socialdemokrater är verklig frihet att kunna välja vilken åtgärd man vill ha utförd och inte vilket företag som ska utföra den. De som är i behov av samhällets stöd ska mötas med respekt för människors självbestämmande och integritet.

Anhöriga står för en stor del av vården av närstående. Att vårda en närstående kan ge glädje, men som anhörig behöver man också stöd. Anhörigstöd ska underlätta den anhöriges vardag och bidra till ökad livskvalité och välbefinnande för anhöriga och de som vårdas. Därför vill vi Socialdemokraterna satsa på och utveckla anhörigstödet i Osby kommun.

Många äldre känner oro för sin boendesituation. Boendealternativ med hög tillgänglighet, trygghet och med tillgång till olika former av service efterfrågas.

Det är ett allt för stort glapp mellan bostaden i det ordinära boendet och vård- och omsorgsboendet. Det behövs boendealternativ där bostaden och dess omgivning är tillgänglig och där det är nära till offentlig och kommersiell service.

Känslan av ensamhet kan upplevas i alla skeden av livet, men när vi blir äldre kan den upplevas som svårast. Ofrivillig ensamhet drabbar allt fler äldre med risk för ohälsa och försämrad livskvalitet. Arbetet med att motverka ensamhet och isolering hos äldre ska prioriteras.

För att få ett hälsosamt åldrande behövs gemenskap, aktiviteter och engagemang. Vi Socialdemokrater kommer att slå vakt om och utveckla arbetet med att skapa ett socialt innehåll med meningsfyllda aktiviteter i vardagen för de äldre som bor på kommunens särskilda boenden.

I brett politiskt samarbete och i dialog med medborgarna har inriktningsbeslut fattats i kommunfullmäktige för den framtida äldreomsorgen i kommunen. Socialdemokraterna kommer att arbeta för att genomföra intentionerna i beslutet.

Det här kommer vi att göra för de äldre

 • Fortsätta erbjuda hembesök för alla som fyllt 75 år och satsa på tidiga och förebyggande insatser
 • Ta tillvara nya tekniklösningar som skapar trygghet och ökar människors möjlighet att leva ett självständigt liv
 • De anhöriga ska erbjudas stöd i vardagen genom avlösning i hemmet, växelvård och riktad dagverksamhet
 • Erbjuda bostäder för allas behov
 • Erbjuda tillgänglig service genom busslinje från ytterområden in till centrum
 • Skapa meningsfyllda aktiviteter i vardagen för de äldre som bor på kommunens särskilda boenden.
 • Stimulera till ett aktivt och meningsfullt kultur- och fritidsliv

Trygg och hållbar utveckling

Osby kommun ska ha höga ambitioner. Vi Socialdemokrater tror på politikens möjligheter att bygga ett ekonomisk, socialt och ekologiskt hållbart samhälle där människors livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö.

En god hälsa och ett hållbart samhälle är intimt förknippade. Psykisk ohälsa är ett ökande folkhälsoproblem i samhället både bland barn och vuxna. Vi Socialdemokrater vill öka kunskapen kring den psykiska ohälsan och samordna de insatser som idag finns, identifiera var det behövs eventuellt ytterligare insatser och vidareutveckla det förebyggande arbetet. Vi kommer att arbeta för ökad tillgänglighet av den psykiatriska hälso- och sjukvården, framför allt för barn och unga med bättre möjligheter till tidiga insatser.

En av de viktigaste insatserna för att minska klyftorna i samhället är att fler arbetslösa får arbete och egenförsörjning. Ingen som kan jobba ska behöva gå arbetslös. Därför ska vi arbeta aktivt för att värna det näringsliv som finns och för att nya företag etableras i Osby kommun.

Vi vill fortsätta att steg för steg utveckla Osby till en fossilfri kommun. Det övergripande målet i arbetet med klimat- och miljöfrågorna är att till nästa generation lämna över ett hållbart samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Alla satsningar förutsätter en klok och ansvarsfull ekonomisk politik och långsiktighet i planering av den kommunala verksamheten, effektiv resursanvändning samt ordning och reda i den kommunala ekonomin.

Kännetecken på ett tryggt och öppet samhälle är förmågan att ta till sig impulser utifrån. Vi vill att nya tankar och idéer ska få utrymme och bidra till kommunens utveckling. Nya traditioner ska ha plats vid sidan av gamla. Nya grupper av människor ska känna sig välkomna till vår kommun.

Det här kommer vi att göra för att skapa trygg och hållbar utveckling

 • I samverkan med näringsliv, arbetsförmedlingen och försäkringskassan arbeta för egenförsörjning och ökad sysselsättning
 • Kommunen ska underlätta och vara en resurs för det lokala näringslivet
 • Verka för att fler bostäder byggs
 • Stimulera klimat- och energieffektivt byggande, vi ser gärna flerbostadshus i trä, gröna tak och hoppas att Osby kommuns första passivhus uppförs under mandatperioden
 • Erbjuda tomter och mark för bostadsbyggande och företagsetableringar
 • Arbeta för att Osby kommuns fordonspark klimatanpassas till förnybar energi
 • Kommunens upphandlingar ska utgå från miljöhänsyn, beakta sociala hänsyn och säkra ”vita jobb” med svenska kollektivavtal
 • Ta ett långsiktigt ansvar för utveckling av Osby kommun och se till att det råder ordning och reda i ekonomin
 • I kommunens verksamheter ska tidiga och förebyggande insatser samt långsiktigt arbete prioriteras
 • Utveckla folkhälsoarbetet
 • Kommuninvånarna ska ha tillgång till läkarvård med kontinuitet i såväl Lönsboda som Osby
 • Öka samarbetet över länsgränserna för bättre tillgång till kollektivtrafik i alla riktningar

Trygghet på gator och torg

Vi ska känna oss trygga i Osby kommun. Trygghet skapas genom förebyggande arbete. Vi vill fortsätta satsa på bra belysning, städning och klottersanering, trygga gångstråk och kameraövervakning där det behövs. Hela Osby kommun ska upplevas tryggt och trivsamt. Kommunens ytterområden ska vårdas med samma ambition som tätorterna.

Det här vill vi göra för att öka tryggheten på gator och torg

 • Satsa på och utveckla mötesplatser i bostadsområden och offentlig miljö för umgänge och spontanidrott
 • Systematiskt identifiera och eliminera otrygga platser
 • Arbeta för ökad polisnärvaro och att en polisstation öppnar i Osby kommun
 • Samarbete med polisen, näringslivet, föreningar och andra myndigheter för att skapa trygghet, arbeta förebyggande och bekämpa brott
 • Förbättra underhållet på våra gator och vägar samt skötsel och underhåll av parker och grönområden
 • Stötta nattvandring och arbeta för ökad vuxennärvaro kvällstid i kommunens tätorter
 • Öka attraktiviteten i Osby centrum i enlighet med intentionerna i visionsdokumentet ”Ett levande centrum – vision 2030”
 • Fortsätta samarbete med handeln i kommunens tätorter för att förbättra det kommersiella utbudet